wonen op het water

 

Het wonen op het water kent ook in juridische zin veel bijzondere aspecten. Wettelijke regelingen die gelden voor het wonen op de wal zijn vaak niet van toepassing op het wonen op woonschepen en arken (denk aan de huur(prijs)bescherming). Regelingen die gelden voor het (ver)bouwen van woonruimte op de wal gelden – anders dan men zou denken -  juist weer wel voor woonschepen/arken (denk aan belangrijke delen van het bouwbesluit 2012).

De juridische positie van bewoners van het water is vaak onduidelijk/onzeker door het ontbreken van heldere wetten en regels.

Mijn jarenlange ervaring met juridische bijstand aan bewoners van woonboten en arken maakt het mogelijk dat ik hen goed kan adviseren over hun positie en hen kan bijstaan in een procedure. Ik beperk mijn bijstand daarbij tot het rechtsgebied waarin ik mij heb gespecialiseerd, het civiele recht.

Voor het wonen op het water kan dat zijn:

  • Geschillen met de verhuurder van de ligplaats en/of oever (bijvoorbeeld opzegging van de huur; verhoging van de huur)
  • Geschillen over een recht van overpad
  • De vraag of men door verjaring eigenaar van de ligplaats/oever is geworden
  • Verweer tegen aanzegging verwijdering woonboot van de ligplaats na jarenlang gedogen
  • Verweer tegen aanzegging beëindiging gebruik van oever na jarenlang gedogen
  • Grensgeschillen tussen woonbootbewoners onderling
  • Geschillen bij de aan- of verkoop van een woonschip of ark
  • Geschillen bij de (ver)bouw van een woonschip of ark

 

In sommige zaken spelen zowel aspecten van het civiele recht, als van het bestuursrecht een rol. Soms wordt dat pas duidelijk gaandeweg de behandeling van een zaak. In het bestuursrecht is sprake van een geschil tussen een burger met een overheid (bijvoorbeeld rijk, provincie, gemeente); daarbij gaat het bijvoorbeeld over het afwijzen van een vergunningaanvraag of het aanzeggen van bestuursdwang). Ik kan dan uw zaak tezamen met een bestuursrecht advocaat behandelen, of – als dat praktischer is - de zaak aan hem overdragen. Ik onderhoud goede contacten met een aantal advocaten in de regio die gespecialiseerd zijn in het bestuursrecht voor woonboten en werk regelmatig met hen samen.

 

Voor de kosten verbonden aan mijn bijstand en de mogelijkheid daarvoor subsidie van de overheid te ontvangen of een beroep op uw rechtsbijstandsverzekeraar te doen, verwijs ik u graag naar twee andere pagina’s op deze site: “werkwijze en tarieven” en “kosten van een civiele procedure”.