WAT IS CIVIEL RECHT?

 

Civiel recht wordt ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Het dient onderscheiden te worden van het strafrecht (het Openbaar Ministerie (OM) staat tegenover een verdachte en besluit deze al dan niet te vervolgen) en het bestuursrecht (geschillen tussen de overheid (rijk, provincie of gemeente) en burgers; voorbeeld : een vergunningsaanvraag wordt afgewezen).

 

Het civiele recht houdt zich bezig met de rechten en plichten tussen burgers (particulieren) onderling of tussen burgers en rechtspersonen (besloten vennootschappen, stichtingen of verenigingen) of tussen rechtspersonen onderling. Soms kan ook een overheid als civiele partij in een geschil worden betrokken; dat is bijvoorbeeld het geval als een gemeente als verhuurder van een pand partij is bij een huurovereenkomst.

 

In het wetboek burgerlijke rechtsvordering (Rv) zijn de regels opgenomen die samenhangen met het voeren van een civiele procedure; bijvoorbeeld : wat moet er in een dagvaarding staan; hoe worden getuigen voor een zitting opgeroepen; op welke wijze kan een vonnis worden geëxecuteerd? Dit wordt het formele burgerlijke recht genoemd.

 

In het Burgerlijke Wetboek (BW) is de inhoud van het civiele recht vastgelegd (het materiële recht); bijvoorbeeld: hoe eindigt een geregistreerd partnerschap; wat zijn de voorwaarden voor adoptie; hoe wordt een naamloze vennootschap opgericht; aan welke eisen moet een overeenkomst voldoen; wanneer is een koper in gebreke; wat zijn de verplichtingen van een verhuurder; wat is een vaststellingsovereenkomst?

 

Het burgerlijk wetboek is (voor zover hier van belang) verdeeld in 8 boeken; de eerste twee hebben betrekking op het personenrecht (boek 1 : het personen- en familierecht; boek 2 : rechtspersonen).

 

De overige zes boeken hebben de verzamelnaam : het vermogensrecht; boek 3 : vermogensrecht in het algemeen; boek 4 : erfrecht; boek 5 : zakelijke rechten; boek 6 : algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht; boek 7 : bijzondere overeenkomsten en  boek 8 : verkeersmiddelen en vervoer.

 

Dit vermogensrecht laat zich verder indelen in het goederenrecht en het verbintenissenrecht.

 

Het goederenrecht (te vinden in boek 3 en 5) betreft de zogenaamde absolute rechten, dat wil zeggen dat iemand de volledige zeggenschap over een bepaald goed heeft. Deze rechten zijn tegen eenieder in te roepen. Goederen zijn zowel zaken als vermogensrechten. Een zaak is een voor de menselijke beheersing vatbare stof (bijvoorbeeld een fiets). Een vermogensrecht is een recht dat niet op stoffen van toepassing is, maar wel op geld waardeerbaar is (bijvoorbeeld een auteursrecht). Het goederenrecht geeft regels met betrekking tot goederen en alle rechten die daaraan verbonden kunnen zijn, zoals eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, pand en hypotheek.

 

Verbintenissen worden ook wel relatieve of persoonlijke rechten genoemd; zij kunnen slechts worden ingeroepen door en tegen de personen die zelf partij zijn bij een verbintenis (denk aan de verkoper bij een koopovereenkomst; alleen hij kan aanspraak maken op de betaling van de koopprijs; alleen hij kan deze betaling van de koper vorderen). Het verbintenissenrecht geeft regels voor de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Een verbintenis is een recht op een prestatie waarop een schuldeiser recht heeft, de schuldenaar is verplicht deze prestatie te verlenen. Verbintenissen kunnen ontstaan uit een overeenkomst, maar ook rechtstreeks uit de wet (denk aan de plicht tot schadevergoeding na een onrechtmatige daad).

 

 

In mijn praktijk behandel ik vooral civiele zaken die te maken hebben met :

 

 • Geschillen over de eigendom
 • Geschillen tussen eigenaren van naburige erven
 • Erfdienstbaarheden
 • Appartementsrechten/ Vereniging van eigenaars (VvE)
 • Geschillen over de naleving van overeenkomsten
 • (schade na) een onrechtmatige daad
 • Algemene Voorwaarden (AV)
 • koopovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • aanneming van werk
 • verzekeringen
 • beslaglegging op vermogensbestanddelen van de wederpartij

 

Ik heb in al deze zaken een ruime proceservaring. Indien dat wenselijk is kan ik gebruik maken van de mogelijkheid nog voor het begin van een procedure beslag te laten leggen op vermogensbestanddelen van de wederpartij om zodoende uw verhaalsrechten veilig te stellen.