WERKWIJZE & TARIEVEN

 

Mijn uitgangspunt is goede rechtshulp te verlenen tegen een betaalbare prijs. Ik onderhoud daarvoor zelf het contact met cliënten en streef ernaar het probleem snel en slagvaardig op te lossen. 

 

Het eerste telefonische gesprek, waarbij de zaak kort besproken kan worden, is altijd gratis.

 

Als blijkt dat de zaak uitvoeriger (en eventueel aan de hand van stukken) besproken moet worden, dan kan in sommige gevallen (niet alle zaken lenen zich daarvoor) tegen een vast tarief een afspraak voor een kort adviesgesprek gemaakt worden. Dit gesprek  vindt plaats op mijn kantoor en duurt maximaal een uur. De kosten voor dit advies zijn (ongeacht de duur van het gesprek ) € 125,= (inclusief btw) en dienen voorafgaand aan het gesprek te worden betaald.

 

Blijkt tijdens het eerste telefonische contact of na een adviesgesprek dat u wil dat ik mijn werkzaamheden voor u zal beginnen of voortzetten, dan zal eerst met u gekeken worden naar de mogelijkheden voor u om een beroep op de gefinancierde rechtshulp te doen. Komt u voor een zogenaamde toevoeging in aanmerking dan zal de overheid een belangrijk deel van uw advocatenkosten (en van de bijkomende kosten van een procedure) dragen.  Of u daarvoor in aanmerking komt hangt af van de aard en het belang van de zaak en van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Voor uitvoerige informatie daarover kan ik u hier verwijzen naar de site van de instantie die de aanvragen voor een dergelijke subsidie behandelt, de Raad voor Rechtsbijstand, (www.rvr.org). De aanvraag voor een toevoeging zal ik voor u indienen.

 

Komt u voor een toevoeging in aanmerking dan zal de Raad voor Rechtsbijstand voor u een eigen bijdrage vaststellen. De hoogte van dit bedrag, dat u in ieder geval zelf aan uw advocaat moet betalen, wordt bepaald door de hoogte van uw inkomen (en eventueel dat van uw partner met wie u samenleeft). Het bedrag kan variëren van € 196,= tot € 823,= (normbedragen 2018; zie verder de site van de Raad voor de Rechtsbijstand).

 

Voor juridische geschillen die voortkomen uit een zelfstandig beroep of bedrijf wordt vrijwel nooit een toevoeging afgegeven.

 

Indien u om welke reden dan ook geen beroep op de regeling van de gefinancierde rechtshulp kan of wil doen, zal ik met u afspraken maken over de vergoeding van mijn werkzaamheden. In beginsel zal dat zijn tegen een overeengekomen uurtarief. Mijn basistarief is € 215,= (inclusief 21 % btw). Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn om daarvan af te wijken. Verder zal het in sommige gevallen mogelijk zijn een zaak tegen een vast of een maximaal tarief in behandeling te nemen. De gemaakte afspraken zullen altijd voorafgaand aan de werkzaamheden schriftelijk door mij worden vastgelegd.

 

Het kan zijn dat bij de behandeling van uw zaak naast het honorarium voor u nog andere kosten moeten worden gemaakt (zoals voor het inschakelen van een deurwaarder of deskundigen, het griffierecht, het opvragen van stukken).  Daarover zal ik u dan tijdig informeren.

 

Ook als u zich heeft verzekerd tegen de kosten van rechtsbijstand kan ik u – op kosten van uw verzekeraar – (in de meeste gevallen) bijstaan in een procedure. Uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap blijkt dat u (als particulier) in het geval van een rechtsbijstandsverzekering ook vrije advocatenkeuze heeft voor procedures waar de bijstand van een advocaat niet verplicht is. Heeft u hierover vragen, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op.